Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi Ostali projekti
 

Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB

Republika Srbija je 31.07.2009.godine ratifikovala Stokholmsku konvenciju i samim tim preuzela na sebe da će raditi na eliminaciji PCB. Kroz Akcioni plan za RSV, koji je urađen kroz Nacionalni Implementacioni Plan (NIP) za Stokholmsku konvenciju, su definisane aktivnosti koje su identifikovane kroz Projekat Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB (Environmentally sound management and final disposal of PCBs).

 Centar za čistiju proizvodnju je pripremio projektni dokument koji je GEF usvojio u decembru 2014. godine. U toku pripreme projektnog dokumenta, Centar je obezbedio kofinansiranje budućeg projekta od strane EPS-a, Železnica Srbije, Miteco-a, Vlade Republike Srbije. Pripremljen je detaljan plan rada na četvorogodišnjenm projektu koji će obuhvatati:

Monitoring i aktivnu obuku u vezi sa PCB

Poboljšanje analitičkih kapaciteta za PCB uzorkovanje, analizu i praćenje

Podizanje svesti i znanja o PCB među različitim ciljnim grupama

Uspostavljanje održivog mehanizma za upravljanje PCB

Uzorkovanje opreme, otpada i zaliha

Uspostavljanje i održavanje baza podataka za PCB opremu, otpad, zalihe i kontaminirane lokacije

Detaljni inventar PCB opreme i otpada

Određivanje najboljih BAT / BEP opcija za odlaganje i tehnologije koje se primenjuju za PCB

Odlaganje 200 tona PCB opreme i otpada

Razvijanje Nacionalne strategije za PCB kontaminirane lokacije

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail