print rss

Poziv za eksperte "PCB projekat"

14.12.2015.
Poziv za eksperte

Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Beograd, Karnegijeva 4

 

 

u saradnji sa Globalnim fondom za zaštitu životne sredine (GEF) raspisuje konkurs za angažovanje eksperata za potrebe projekta „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a”. Glavni cilj projekta je da se zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina smanjenjem i odstranjivanjem ispuštanja ili izlaganja polihlorovanim bifenilima (PCB). Ovo će se postići kroz uspostavljanje sistema za upravljanje i konačno odlaganje 200 tona opreme kontaminirane PCB. Projekat sufinansira GEF, Elektroprivreda Srbije (EPS) i Minstarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a izvodi ga Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Predviđeno trajanje projekta je četiri godine.

 

Za potrebe projekta, Tehnološko - metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu  raspisuje konkurs za:

 

1. Rukovodioca projekta

 

Rukovodilac projekta izveštava Nadzorni odbor (NO) i Nacionalnu izvršnu agenciju (NEA) u toku trajanja projekta i  preuzima ukupnu odgovornost za uspešno izvršavanje aktivnosti na projektu i postizanje svih planiranih ciljeva.

 

Dužnosti

·        Svakodnevno upravljanje i koordinacija projektnih aktivnosti, uključujući pripremu projektnih zadataka za podugovarače, radne timove i nacionalne eksperte;

·        Omogućavanje rada navedenih učesnika u skladu sa projektnim zadacima;

·        Obezbeđivanje poštovanja radnog plana koji se završava u prvoj fazi realizacije projekta;

·        Osnivanje kancelarije u prostorijama Nacionalne izvršne agencije u cilju uspešne realizacije projekta;

·        Obezbeđivanje funkcije sekretarijata u radu Nadzornog odbora i na radionicama za zainteresovane strane;

·        Redovnno izeštavanje Nadzornom odboru projekta i Nacionalnoj izvršnoj agenciji o napredovanju u realizaciji;

·        Savetovanje i praćenje svih tehničkih aspekata realizacije projekta, kao i finansijska kontrola realizacije projekta;

·        Isplata sredstava i status sufinansiranja;

·        Orgnizacija radionica i sastanaka radi upoznavanja svih relevantnih agencija i lokalnih zajednica o ciljevima projekta i obezbeđivanje lokalne opredeljenosti i usvajanja ciljeva; pomoć međunarodnim ekspertima prilikom obilazaka terena;

·        Unapređivanje koordinacije i saradnje između svih agencija, uključujući i razmenu podataka i informacija između agencija;

·        Odgovornost za saradnički rad sa lokalnim vlastima i organima, kao i sa privatnim sektorom i povezivanje sa nacionalnim agencijama s ciljem obezbeđivanja da intervencija Globalnog fonda za životnu sredinu bude praktična i adekvatna u socijalnom, ekonomskom i institucionalnom kontekstu;

·        Obezbeđivanje posvećenosti vlade projektu, uključujući i obezbeđivanje sufinansirajućih sredstava u vidu menaterijalnog i finansijskog učešća;

·        Omogućavanje obavljanja dužnosti monitoringa projekta UNIDO, što uključuje pripremu tehničkih i finansijskih izveštaja prema UNIDO i GEF, organizacija grupnih i pojedinačnih sastanaka tokom procena na terenu, i potvrđivanje kvaliteta projektnih rezultata;

·        Obavljanje ostalih relevantnih aktivnosti, po zahtevu.

 

Potrebne kvalifikacije:

 

·        VII ili VIII stepen stručne spreme u oblasti hemije, hemijske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, inženjerstva životne sredine ili srodnih oblasti

·        Znatno iskustvo u radu na terenu i rad na politikama upravljanja otpadom i zaštite životne sredine

·        Najmanje pet godina iskustva u upravljanju zaštitom životne sredine i POPs hemikalijama

·        Poznavanje GEF procedura i dokumenata

·        Odlično znanje engleskog jezika

 

 

 

2. Pomoćnika rukovodioca projekta

 

Pomoćnik rukovodioca projekta će pomagati u aktivnostima koordinacije i odnosa sa zainteresovanim stranama.

Dužnosti

·        Učešće u svakodnevnim aktivnostima u vezi sa realizacijom projekta i pružanje pomoći Nacionalnom rukovodiocu projekta;

·        Odgovornost za svakodnevnu komunikaciju sa partnerima na projektu i obavljanje dodeljenim projektnih poslova (npr. organizacija radionica/sastanaka/treninga, priprema prateće dokumentacije);

·        Učešće na sastancima projektnog tima i Nadzornog odbora, priprema zapisnika sa sastanaka, vođenje svakodnevne evidencije o realizaciji projekta;

·        Održavanje nacionalne internet stranice o POPs hemikalijama i informisanje javnosti o projektnim aktivnostima;

·        Pružanje pomoći rukovodiocu projekta u reviziji projektnih zadataka;

·        Intenzivna pomoć u pripremi i realizaciji planova za prekid korišćenja i zamenu PCB u opremi za servisiranje;

·        Pažljivo praćenje pružalaca usluga u pogledu ulaznog i izlaznog materijala koji se isključuje iz upotrebe;

·        Doprinos u razvoju i izveštavanju sistema monitoringa postrojenja za privremeno skladištenje/tretman.

 

Potrebne kvalifikacije:

 

·        VII ili VIII stepen stručne spreme sa znanjem u upravljanju zaštitiom životne sredine

·        Znatno praktično iskustvo u oblasti POPs hemikalija

·        Iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata

·        Odlično korišćenje engleskog jezika

·        Poznavanje Stokholmske konvencije je prednost

 

3. Nacionalnog tehničkog specijalistu

 

U bliskoj saradnji sa rukovodiocem projekta, nacionalni tehnički specijalista će pomagati partnerima na projektu u izvršenju aktivnosti, postizanju rezultata i u radu na izradi dokumentacije:

Dužnosti

·        Rad u tesnoj saradnji sa zainteresovanim stranama, odnosno ministarstvima, državnim komisijama, velikim udruženjima privatnika i nevladinim sektorom u vezi sa projektom i davanje strateških smernica iz svog stručnog delokruga;

·        Obezbeđivanje prevoda tehničke dokumemtacije na jednostavan jezik koji je razumljiv donosiocima odluka, zainteresovanim stranama i široj javnosti;

·        Predlaganje kandidata za radne timove i priprema projektnih zadataka za njihove pozicije;

·        Organizacija, odnosno održavanje (sa ili bez podrške međunarodnog tehničkog eksperta) treninga i usmeravanje radnih timova;

·        Odgovornost za potvrđivanje rada različitih radnih timova, obezbeđivanje tehničke validacije njihovog rada i proizvoda;

·        Odgovornost za grupisanje rezultata rada timova i za izradu (sa ili bez podrške međunarodnog tehničkog eksperta) konačnih izveštaja usaglašenih sa koordinatorom projekta;

·        Tesna saradnja sa međunarodnim ekspertom u njegovom/njenom delokrugu stručnosti i pružanje lokalne podrške međunarodnom ekspertu;

·        Intenzivna pomoć u izradi studija procene rizika i strudija istraživanja na terenu;

·        Doprinos u izradi studije izvodljivosti za BAT/BEP i dostupnih tehnika za odlaganje/uništavanje;

·        Pomoć u istraživanju lokacija kontaminiranih PCB i u razvoju kriterijuma za uspostavljanje prioriteta za dekontaminaciju lokacija.

 

Potrebne kvalifikacije:

·        VII ili VIII stepen stručne spreme u oblasti hemije, hemijske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, inženjerstva životne sredine ili srodne oblasti

·        Znatno praktično iskustvo u oblasti POPs hemikalija

·        Iskustvo u realizaciji ili učestvovanju u međunarodnim projektima;  

·        Odlično korišćenje engleskog jezika

·        Poznavanje Stokholmske konvencije je prednost

 

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoje motivaciono pismo i biografiju na mail adrese  tmf@tmf.bg.ac.rs i info@cpc-serbia.org u roku od sedam dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom „Za PCB projekat“. Pozicija na koje kandidat konkuriše treba da bude navedena u motivacionom pismu. Moguće je konkurisati i na više pozicija istom prijavom. Sva dokumentacija treba da bude na engleskom jeziku. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Posebno se motivišu žene za prijavljivanje na ovaj konkurs.

 

 

Čitanja: 203 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail