IPPC konsalting Uslužna merenja
 

Izrada planova upravljanja otpadom

Prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci.

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje  zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa i sl.

Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima, institucijama i drugim organizacijama, koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada.

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti: neopasan, inertan i opasan.

Neopasan otpad je otpad koji, zbog svoje količine, koncentracije ili fizičke, hemijske i biološke prirode, za razliku od opasnog otpada, ne ugrožava zdravlje ljudi ili životnu sredinu i nema karakteristike opasnog otpada.

Inertan otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama; ne rastvara se, ne sagoreva ili na drugi način fizički ili hemijski reaguje, nije biološki razgradiv ili ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi itd.

Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, itd.), uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan.

Posebni tokovi otpada su:

Istrošene baterije i akumulatori; Otpadna ulja; Otpadne gume; Otpadna vozila; Otpad od električne i elektronske opreme; Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu; Otpad kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama (POPs otpad); Medicinski otpad; Otpad životinjskog porekla; Poljoprivredni otpad; Mulj iz uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda; Građevinski otpad i otpad od rušenja; Otpad koji sadrži azbest; Otpad iz industrije titan dioksida.

 

Vlada Republike Srbije usvojila je 2009. godine Strategiju upravljanja otpadom Republike Srbije 2010-2019.  („Službeni glasnik RS“, broj 29/10), kao revidovanu verziju Nacionalne strategije upravljanja otpadom iz 2003. godine. Strategija predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srbije, definiše ciljeve, principe i opcije upravljanja otpadom, strateške pravce i prioritetne aktivnosti na njihovoj implementaciji, zakonodavno-pravnim aktivnostima i institucionalnom jačanju održivog sistema upravljanja otpadom. Strategijom je planirana mreža regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom (ukupno 26 na teritoriji Republike Srbije).

 

Sistem upravljanja otpadom u industrijskim postrojenjima zahteva veliku stručnost i poznavanje procesa nastajanja, skladištenja, transporta, tretiranja i odlaganja otpada. Troškovi uspostavljanja jednog takvog sistema upravljanja otpadom su mali u poređenju sa mogućim finansijskim posledicama uticaja na  životnu sredinu, a samim tim i na ljudsko zdravlje, do kojih dovodi neadekvatno postupanje sa otpadom.

Stručni tim Centra za čistiju proizvodnju ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, počev od identifikacije svih tokova generisanog i izvora otpada, do izrade plana upravljanja otpadom kojim se postiže efikasan sistem upravljanja neopasnim i opasnim otpadom, od samog mesta njegovog nastanka pa do odlaganja.

 

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, javite nam se na office@cpc-serbia.org ili na telefone (011/3370 427; 011/3303 777)

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail