IPPC dozvola
 

IPPC zakon i integrisana dozvola

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC zakon) kao i niz uredbi i pravilnika koji prate ovaj zakon definišu uslove za dobijanje integrisane dozvole kao i uslove za primenu standarda najbolje dostupne tehnike koje je usvojila Evropska komisija. Takođe se ovim propisima utvrđuju mere planirane da spreče, ili gde to nije moguće da smanje ispuštanje štetnih materija, kako bi se postigao visok nivo zaštite životne sredine u celini.

To pre svega podrazumeva:
- racionalno upravljanje resursima u skladu sa principom zagađivač plaća
- delovanje na izvoru zagađenja smanjenjem emisija u skladu sa graničnim vrednostima emisija
- definisanje graničnih vrednosti emisija na bazi primene BAT standarda, uzimajući u obzir tehničke karakteristike postrojenja, njihovu lokaciju i stanje životne sredine u okolini postrojenja
- razvoj procesa razmene informacija između zemalja EU u cilju unapređenja i primene BAT standarda


Najbolje dostupne tehnike podrazumevaju uštedu prirodnih resursa, minimizaciju i reciklažu otpada, smanjenje emisije zagađujućih materija, a sve to uz poštovanje ekonomskih parametara i ulaganja koja su u granicama prihvatljivih za pojedine industrijske sektore, što je suštinska ideja održivog razvoja.

 

 

U IPPC zakonu je definisana integrisana dozvola kao odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim ovim zakonom.Integrisana dozvola se izdaje za:

- rad novih postrojenja, pri čemu od stupanja na snagu IPPC zakona nijedno novo postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole

- rad i bitne izmene u radu - postojeća postrojenja su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu do 2015. godine u skladu sa rokovima utvrđenim Programom usklađivanja pojedinih grana sa odredbama zakona koji donosi Vlada Republike Srbije

- prestanak aktivnosti

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail