IPPC zakon i integrisana dozvola
 

IPPC dozvola

EU je do sada usvojila više od 200 pojedinačnih propisa koji se odnose na zagađenje vazduha, vode i zemljišta, upravljanje otpadom, mere zaštite u oblasti hemijske industrije i biotehnologije, standarde proizvoda, procenu uticaja na životnu sredinu i zaštitu mora. Razvojem tehnologije i činjenice da mnoge emitovane zagađujuće komponente ne ostaju u jednom mediju životne sredine, već se prenose iz jednog medijuma u drugi, javila se potreba za sve većim brojem propisa u oblasti integrisane kontrole zagađenja. Tako je u septembru 1996. godine usvojena Direktiva Saveta 96/61/EC o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja koja ima za cilj postizanje integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja koje potiče iz industrijskih aktivnosti.


IPPC direktiva je jedna od prvih direktiva koja je u potpunosti transponovana u pravni sistem Republike Srbije, donošenjem Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u decembru 2004. godine (Sl. gl. RS, br. 135/2004).


Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC), kao i nizom uredbi i pravilnika koji prate ovaj zakon, definišu se uslovi za dobijanje integrisane dozvole, kao i uslovi za primenu standarda najbolje dostupne tehnike koje je usvojila Evropska komisija.Takođe se ovim propisima utvrđuju mere planirane da spreče ili, gde to nije moguće da smanje ispuštanje štetnih materija, kako bi se postigao visok nivo zaštite životne sredine u celini.

Integrisana dozvola je odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Sprovođenje ovih propisa omogućuje integrisan pristup kontroli zagađivanja koji podrazumeva svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekograničnog konteksta.

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail