Mejl lista

Izrada planova upravljanja otpadom

Stanje u Republici Srbiji

Šta je upravljanje otpadom?

Cilj plana upravljanja otpadom u preduzeću


Stanje upravljanja otpadom u Republici Srbiji


Brojne analize su pokazale da je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji neodgovarajuće postupanje sa otpadom.

Podaci o nastajanju, načinu odlaganja i količinama otpada u Republici su nepotpuni. Procenjuje se da se na godišnjem nivou sakuplja oko 2.200.000 t otpada koji uključuje otpad iz domaćinstava, komercijalni otpad i neopasan industrijski otpad, ali i otpad iz zdravstvenih ustanova, klanični i građevinski otpad. Komunalni otpad se odlaže, uglavnom, na neuređene deponije, a postoji i ogroman broj divljih deponija zbog nesavesnog postupanja stanovništva, kao i činjenice da oko 2.500.000 domaćinstava nije pokriveno organizovanim sakupljanjem otpada. Prema podacima projekta „Plan upravljanja opasnim i medicinskim otpadom“ procenjuje se da se u Srbiji proizvede između 230.000 t i 460.000 t godišnje opasnog industrijskog i medicinskog otpada, uključujući otpadna motorna ulja, mešane organsko-vodene emulzije i ostali opasan otpad. Ne postoje  postrojenja za tretman i odlaganje opasnog otpada, niti odgovarajući prostor za skladištenje. Opasan otpad se privremeno skladišti u uglavnom, neodgovarajućim uslovima na mestu nastanka , ali se često bez ikakve kontrole odlaže na komunalne ili divlje deponije.

Vlada Republike Srbije je jula. 2003. godine usvojila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom - sa programom približavanja EU. Ovaj dokument predstavlja osnovu kojom se obezbeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike.

Donošenjem Zakona o upravljanju otpadom uspostaviće se integralno upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana do konačnog odlaganja. Utvrđivanje savremenih principa, vrste i klasifikacije otpada, planiranja upravljanja, nadležnosti u upravljanju, organizacije upravljanja, upravljanje posebnim tokovima otpada, dozvole za upravljanje otpadom, prekogranično kretanje otpada, izveštavanje o otpadu i baze podataka, kao i finansiranje upravljanja otpadom, činiće ovaj Zakon kada se bude doneo okvirnim Zakonom za upravljanje otpadom.

                                     

Šta je upravljanje otpadom?

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.    

Cilj Plana upravljanja otpadom preduzeća 

Cilj plana upravljanja otpadom u preduzeću  je uspostavljanje optimizovanog upravljanja otpadom čime se  stvaraju preduslovi za:

 -         poštovanje zahteva zakonske regulative;

-         smanjenje na prihvatljiv nivo rizika po životnu okolinu i zdravlje ljudi;

-        minimizaciju otpada i na taj način smanjenja troškova poslovanja boljim iskorišćavanjem resursa i smanjenjem troškova odlaganja otpada;

-        stvaranje   pozitivnog imidža i dobrih odnosa sa zainteresovanim stranama